Necdet İÇEL
İlahiyatçı Yazarinfo@necdeticel.com.tr
KURUMSAL HOSTİNG - BAYİ HOSTİNG - COM.TR TESCİLİ - SUNUCU KİRALAMA...!

KABE' NİN TARİHÇESİ ...

KABE hakkında ilk kaleme alınan, büyük mu-haddis Ezrakî’nin Kabe ve Mekke tarihi hak-kında yazdığı “AHBAR-U MEKKE” adlı de-ğerli eserinin verdiği sıhhatli bilgiye göre Os-manlı padişahlarından Sultan Murat’a kadar Kabe on bir defa yıkılmış yeniden inşa edilmiş veya çok çaplı tamirat görmüştür.

İlk defa K-abe, Hz.Adem ve melekler tarafından inşa edildi.


Hz.Adem (a.s) yaşadığı müddetçe, inşa ettiği bu beyti tavaf edip haccetti. Hz.Adem’in vefatından sonra O’nun yaptığı binayı oğlu Şit (a.s) yeniden inşa etti. Şit (a.s)’in yaptığı bu bina Nuh tufanına kadar devam etti.

Nuh tufanı kopunca bu beyt yıkılıp yeri İbrahim (a.s)’in inşasına kadar meçhul kaldı.

İbrahim (a.s) Şam tarafında bulunuyordu. Allah’tan aldığı bir emir üzerine süt emme ça-ğındaki oğlu İsmail ile anne Hacer’i bir melek ve burak yardımıyla o zaman meskun olmayan şimdi Mekke’nin bulunduğu yere götürüp zem-zem kuyusunun civarındaki bir ağacın altına bıraktıktan sonra tekrar Şam’a döndü.

Mekke vadisinde iki kişi vardı. Hacer ve oğlu İsmail.

Cenab-ı Hakk onlara, Cebrail (a.s) vasıtasıyla şimdiki zemzem kuyusunu çıkardı. Zemzem kuyusunun çıkmasından sonra, civar yerlerde oturan Cürhüm kabilesi de buraya gelip yer-leşmeye başladılar. Böylece Mekke vadisi şen-lenerek Mekke şehri kuruldu. Hz.İsmail deli-kanlılık çağına geldiği zaman annesini kaybet-ti. Validesi şimdiki Hatim’in altına defnedildi. Kendisi Cürhüm kabilesinden evlendi.

Hz.İbrahim (a.s), oğlu ile hanımını iki defa zi-yarete geldi. Fakat ikisinde de İsmail (a.s) ile görüşemeden geri döndü. Zira İsmail (a.s) ava gitmişti. Annesi ise daha önce vefat etmişti.

İbrahim (a.s), Allah’ın dilediği kadar Şam’da kaldıktan sonra üçüncü defa, Allah’tan Kabe’yi inşa emrini alarak Mekke’ye geldi. Oğlu İs-mail (a.s)’i zemzem kuyusu civarında ok yon-tarken buldu. İsmail (a.s) oturuyordu. Hz. İb-rahim (a.s) selam verdi ve O’nun bulunduğu yere giderek yanına oturdu. Bir müddet hasbi-hal olduktan sonra oğluna: “Ey İsmail! Ce-nab-ı Allah bana bir emirde bulundu” dedi. İsmail (a.s) de O’na: “Rabbi’nin emrini yerine getir baba!”diye mukabelede bulundu. İbrahim (a.s): “Ey İsmail! Rabbim bana kendisi için bir beyt yapmamı emretti.” İsmail (a.s): “Ne-rede?” diye sordu. İbrahim (a.s) de o civarda sel sularının basmadığı ve üzerinde çakıl taş-ları bulunan tümsek bir yeri (Şimdiki Beytul-lah’ın yerini) göstererek: “İşte burada” dedi.

İbrahim (a.s) ile oğlu İsmail (a.s), beraberce temelleri kazmaya başladılar. Temel kazılırken de Kuran-ı Kerim’de zikredilen şu duayı oku-yorlardı: ‘Ey Rabbimiz! Bu işi bizden kabul et.

Zira sen kabul edicisin, alimsin’ (Bakara 127)
Temelleri kazdıktan sonra hemen inşaya geçti-ler. İsmail (a.s) omzunda taş taşıyor, ihtiyar babası İbrahim (a.s) de bu taşları örerek duvar yapıyordu. Temel yükselip İbrahim (a.s)’in yerden taş alması zorlaşınca merdiven vazifesi görmek üzere, İsmail (a.s) O’na şimdiki “Ma-kam-ı İbrahim”i getirdi. Makam-ı İbrahim yüksek bir taştı. İbrahim (a.s) onun üzerinde durarak duvarları örüyordu. İbrahim (a.s) bu taşın üzerinde durarak Beytullah’ı inşa ettiği için ona bu ad verilmiştir. İbrahim (a.s) ile İsmail (a.s), Beytullah’ın inşasını tamamla-yınca Cenab-ı Hakk, Cebrail (a.s)’i gönderer-ek, İbrahim (a.s)’e Beytullah’ı nasıl tavaf ede-ceğini, nasıl hac yapılacağını öğretti. Bugün yapılan hac usulü o zaman yapılanlardan fark-sızdır.

Hz.Muhammed (a.s.m) de aynı usulü takip etmiştir. O Resullere ve Resuller eşrefi Hz.Muhammed (a.s.m)’e tabi olmaya Mevlam muvaffak eylesin…

REKLAM ALANI - SİZE FAYDALI REKLAMLAR TIKLAYABİLİRSİNİZ...

ÇOCUK DOKTORU'NA DANIŞ ÜCRETSİZ

MASAJ DÜNYASI...

COM - NET - ORG - COM.TR ALAN ADI TESCİLİ HOSTİNG ÜCRETSİZ


ÜCRETSİZ HOSTİNG - HOSTİNG İÇİN PARA ÖDEMEYİN

Bu yazı 08/11/2009 tarihinde eklenmiştir.

Yazarın Diğer Yazıları

  1. Bilmek en büyük hazinedir!
  2. Bilgiyle Dirilmek!
  3. Allah Sevgisi!
  4. Günlük Yaşantımızda Sadelik!
  5. Kerbela ve Hz.Hüseyin
  6. Hukukun Üstünlüğü
  7. Suçlarını Örtmeye Çalışanlar!
  8. Kurban!
  9. Af ve bağışlanma ayı Zilhıcce
  10. Dünya Okuma Günü
 
Sayfalar: 1

Yorum Yaz

Bilgileriniz
Yorumunuz
Güvenlik Kodu

Authors