DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Dalaman’ı ziyaret etti.

DEVA PARTİSİ ETİK KULLARA BİLDİRGESİ AÇIKLAMA

Mar 16, 2024 - 01:09
 0
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Dalaman’ı ziyaret etti.

BABACAN ; DALAMAN’I DAHA İYİ YÖNETECEK ADAYIMIZ BİLAL BAYKAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Dalaman’ı ziyaret etti.

Dalaman Belediye Başkan Adayı Bilal Baykan DEVA Partisi kurulduğu ilk günden itibaren Dalaman için 4 yıldır mücadele ediyor. Genel merkez Baykan sayesinde tüm sorunlarınızı biliyor ve çözümlerini de hazırlamış durumda. 31 Mart’tan sonra Dalaman DEVA Belediyeciliği ile sosyal belediyeciliğe, öz kaynaklarının farkında olan, tüm kesimlerin mutlu olduğu bir Dalaman’a kavuşacak dedi.

DEVA Partisi Genel başkanı ziyaretine teşkilat katılım sağladı.

Muğla Büyükşehir ve ilçe Başkan Adayları Baykan’ı desteklemek için Dalaman’a   geldi

DEVA Partisi Dalaman Belediye Başkan Adayı  Bilal Baykan’ın Genel başkan ziyaretine, Muğla Büyük Şehir Adayı Av. Muhsin Erdem , Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Billorer, Menteşe Belediye Başkan Adayı Serkan Özçelik,, Menteşe ilçe Başkanı Berna Akçay, İlçe meclis üyeleri Güllü Kocasarı Ergün Şahbaz ve teşkilat üyeleri katılım sağladı.

Babacan; Tüm adaylar gibi Bilal Baykan’da Etik Kurallar Bildirgesini imzalayarak aday oldu

Türkiye’de bir ilki yaparak etik kurallar bildirgesi hazırladık. Belediyeciliği rant olarak gören siyasi partilerin tersine, belediyeciliği siyasi finansmanı olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi.

DEVA PARTİSİ ETİK KULLARA BİLDİRGESİ AÇIKLAMA

DEVA Belediyeciliği Etik Kuralları, DEVA Partisi belediye başkan adayı olarak başvuracak adayların

• Dürüstlük,

• Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verebilirlik,

• Adalet ve Eşitlik,

• Ayrımcılık Yapmama ve Liyakatı Esas Alma,

• Çıkar Çatışmasını Önleme,

• Hediye ve Menfaat Kabul Etmeme,

• Kamu Yararını Üstün Tutma,

• Kamu Kaynaklarını Koruma,

• Belediye İmkanlarını Siyasetin Finansmanında Kullanmama,

• Gizli Bilgileri İfşa Etmeme ve Kişisel Amaçlı Kullanmama

kurallarını kabul, beyan ve taahhüt ettikleri bildirgedir.

Bu kapsamda;

1. Dürüstlük Kuralı

1.1. Görevimi icra ederken yalan beyanda bulunmayacağıma,

1.2. Tüm resmi ve kişisel ilişkilerimde dürüstlük ve doğrulukla hareket edeceğime,

1.3. Herhangi bir konunun bütünsel olarak anlaşılmasını engelleyici tutum takınmayacağıma ve yanlış

algılara hizmet edici beyanlarda bulunmayacağıma,

2.Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verebilirlik Kuralı

2.1. Görevimi hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine

uygun olarak hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı bir şekilde yerine getireceğime,

2.2. Bilgi edinme hakkı gereği gerçek ve tüzel kişilerin bilgi talep etmesi durumunda, kişisel veri

güvenliği ve ilgili mevzuat aksini gerektirmediği sürece istenilen bilgi veya belgelere ulaşımı

sağlayacağıma,

2.3. Karar alma süreçlerini açık, erişilebilir ve katılımcılıkla işleteceğime,

2.4. Toplumla sağlıklı iletişim ve etkileşim kurarak girdi ve geri bildirim kanalları ile halkı ve diğer

kurumsal paydaşları karar alma süreçlerine dahil edeceğime,

2.5. Yasal mevzuat gereği kararlarımın ve izlediğim politikaların sonuçlarının sorumluluğunu kabul

edeceğime ve gerekli her türlü bilgi ve belgeye erişimi sağlayacağıma,

2.6. Belediyenin işletme ve altyapı yatırım hizmetlerinin bilimsel ve nesnel kriterler çerçevesinde yıllık

bütçe ve programlarda açıkça tayin ve ilan edilmiş göstergelerle yanıltıcı olmaktan uzak, erişilebilir,

anlaşılabilir ve takip edilebilir olmasını temin edeceğime,

3.            Adalet ve Eşitlik Kuralı

3.1. İzleyeceğim politikalarda ve alacağım kararlarda adaleti ve eşitliği içtenlikle gözeteceğime,

ilçemizde ikamet eden ve misafir bulunan herkese karşı sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü

davranacağıma,

3.2. Herkesin belediye hizmetlerinden ve kaynaklarından faydalanmak için eşit fırsatlara sahip

olmasını sağlayacağıma,

3.3. Halkın güven duygusunu zedeleyen, şüphe uyandıran ve adalet ilkesini zaafa uğratan

davranışlarda bulunmaktan kaçınacağıma,

3.4. Görevimi tarafsız bir şekilde ve uygunsuz dış telkin ve etkilerden bağımsız yürüteceğime,

3.5. Herkesin hukuken müdahil olmaya mezun bulunduğu konularda kendisini ifade etmesini ve

hakkını savunmasını sağlayacağıma,

3.6. Tüm iş ve işlemlerde yasallık ve adalet çerçevesinde ayrımcılık yapmayacağıma, kapsayıcılık

ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğime,

3.7. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı ve kısıtlayıcı eylem ve söylemlerle fırsat eşitliğini engelleyen

davranış ve uygulamalarda bulunmayacağıma,

4.            Ayrımcılık Yapmama ve Liyakatı Esas Alma Kuralı

4.1. Başta eş, dost, akraba, partili kayırmacılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için çalışacağıma, akraba, eş, dost veya diğer tanıdıklarını kayırmayacağıma ve herhangi bir nedenle

ayrımcılık yapmayacağıma,

4.2. Görev, unvan ve yetkileri kullanarak kendim, yakınlarım veya üçüncü kişiler lehine etik dışı

aracılıkta bulunmayacağıma,

4.3. Belediye hizmet ve politikalarının ırk, cinsiyet, din, mezhep veya diğer korunan özellikler

temelinde ayrımcılığa vesile yapılmamasına azami özeni göstereceğime,

4.4. Tarafsızlığımı koruyacağıma, atama ve görevlendirmelerde liyakatı esas alacağıma ve nepotizm

ve kayırmacılığa asla müsaade etmeyeceğime,

4.5. Keyfi, ayrımcı, ötekileştiren, baskıcı, hakaret ve tehdit içerikli eylem ve söylemlerde

bulunmayacağıma, bulunulmasına müsade etmeyeceğime,

4.6. İşe alım ve iş süreçlerine dil, din, mezhep, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet, bölgecilik ve

benzeri sebeplerle ayrım yapmayacağıma,

5.            Çıkar Çatışmasını Önleme Kuralı

5.1. Kişisel veya mali çıkarlarımın ifa ettiğim kamu göreviyle çatışması durumundan titizlikle

kaçınacağıma,

5.2. Çıkar çatışması kaçınılmaz ise vaki olacak durumu kamuoyuna açıklayacağıma, ilgili süreçlerden

kendimi uzak tutacağıma veya gerektiği takdirde görevden çekileceğime,

5.3. Görev ve sorumluluklarım çerçevesinde hiçbir şekilde imtiyaz ve kayırma teşebbüsünde

bulunmayacağıma,

5.4. Mevzuat gereği dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde mal beyanında bulunacağıma,

5.5. Yetkilerimi kullanırken veya görevlerimi yaparken tarafsız ve objektif şekilde davranacağıma,

5.6. Çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atacağıma, çıkar çatışması kapsamına giren

menfaatlerden uzak duracağıma,

5.7. Haksız kazanç sağlama ve görevi kötüye kullanmadan sakınacağıma,

5.8. Resmi görevlerimi yasal çerçevede yerine getirmemle bağdaşmayacak şekilde herhangi bir

çıkar için belediye ile ilgisi bulunsun - bulunmasın yerel yönetimin taraf olduğu işlem veya davalarda

özel veya tüzel kişilikler başta olmak üzere üçüncü tarafları temsil etmeyeceğime, danışmanlık

yapmayacağıma veya hizmet sunmayacağıma,

6.            Hediye ve Menfaat Kabul Etmeme Kuralı

6.1. Kamu hizmetleriyle ilgili bir konu için değeri ne olursa olsun hediye kabul etmeyeceğime,

6.2. Hiç kimsenin bana, yakın aile üyelerime, ilişkili olduğum işletme, dernek ve vakıflara maddi değeri

olan bir hediye teklif edemeyeceğine,

6.3. Belediye başkanı olarak kararımın, oyumun ya da resmi eylemimin belirleyici olacağı açık veya

zımni herhangi bir anlaşmaya dayanarak hediye, kredi, siyasi katkı, ödül, gelecekteki iş vaadi ya da

kişisel fayda dahil olmak üzere değerli herhangi bir şey talep veya kabul etmeyeceğime,

6.4. Ben ve birinci derece yakınlarımın doğrudan veya dolaylı olarak mali fayda temin etmeyeceğimize,

6.5. Görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları vermeyeceğime ve hiçbir

gerçek veya tüzel kişiye belirli gün, tören ve kutlama dışında çelenk veya çiçek göndermeyeceğime,

6.6. Tarafsızlığımı, performansımı, kararlarımı ve görevlerimi etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan,

yürüttükleri görev ile ilgili iş, hizmet veya menfaat ilişkisi içinde bulundukları gerçek veya tüzel

kişilerden kendim, yakınlarım veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar için doğrudan veya dolaylı olarak ya da aracı eliyle herhangi bir hediye almayacağıma ve menfaat sağlamayacağıma,

7.            Kamu Yararını Üstün Tutma Kuralı

7.1. Toplumun çıkarlarını ve kamu yararını kişisel ve siyasi çıkarlarımın önünde tutacağıma,

7.2. Kamu yararını bir bütün olarak ele alacağıma ve ırk, cinsiyet, din, mezhep veya diğer korunan

özellikler temelinde dar kapsamlı bir tanımlamaya itibar etmeyeceğime,

7.3. Çalışmalarda halkın günlük yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçları en hızlı, etkili ve verimli biçimde

karşılayan, halkın memnuniyetini arttıran çözümlere odaklanacağıma,

8.            Kamu Kaynaklarını Koruma Kuralı

8.1. Kamusal kaynakları sorumluluk bilinci ile ve toplum yararına etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik

ilkeleri ile yöneteceğime,

8.2. Başkanlık makamını kötüye kullanarak kendime veya başkalarına kamu kaynakları üzerinde özel

ayrıcalıklar, çıkarlar, kazançlar veya muafiyetler tesis etmeyeceğime,

8.3. Belediye adına görev gereği hareket edenler dışında hiç kimsenin, genel olarak kamunun

kullanımına açık olmadığı sürece belediyeye ait herhangi bir mülkü kullanmasına veya sair belediye

imkanlarından yararlanmasına -izin verilen özel amaçlar hariç- izin vermeyeceğime,

8.4. Bina ve taşıtlar ile diğer mal ve kaynakları hizmet gerekleri dışında kullanmayacağıma, bunları

koruma ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alacağıma,

9.            Belediye İmkanlarını Siyasetin Finansmanında Kullanmama Kuralı

9.1. Mensubu bulunduğum siyasi partiye veya belediye meclisindeki diğer üyelerin mensubu

bulunduğu siyasi partilere ve teşekküllere parasal destek veya gayrı nakdi imkân temin etmek üzere

özel ayrıcalıklara, çıkarlara, kazançlara veya muafiyetlere yol açan tasarruflarda bulunmayacağıma,

9.2. Belediye ihalelerinin, imar uygulamalarının, istihdam olanaklarının, tesis, personel ve araç tahsisi

gibi uygulamaların ve sair belediye işlem ve kararlarının siyasete nakdi veya gayrı nakdi kaynak

aktarılmasına doğrudan veya dolaylı vesile olmasına göz yummayacağıma,

9.3. Bunun yanı sıra rayiç bedeli ödenmediği takdirde belediye imkân, tesis ve personelini siyasi parti

faaliyetlerinde kullanmayacağıma,

10.          Gizli Bilgileri İfşa Etmeme ve Kişisel Amaçlı Kullanmama Kuralı

10.1. Yerel yönetimler mevzuatı çerçevesinde belirlenen görevim gereği elde ettiğim gizli bilgileri ifşa

etmeyeceğime ve bu bilgileri kendi kişisel çıkarım veya başkalarının çıkarı için kullanmayacağıma,

10.2. Belediye ile iş ilişkisinden kaynaklı gizlilik derecesinde veya ticari sır niteliğindeki bilgileri belediye amaçları dışında kullanmayacağıma.

10.3. Görevimin son bulmasından sonra da başkanlık görevim gereği elde ettiğim belediyeye ait

veya üçüncü taraflardan belediyeye intikal etmiş her türlü bilginin gizliliğine riayet edeceğime ve

varsa belgeleri iade edeceğime, bütün varlığım, şerefim, namusum ve mukaddesatım üzerine söz veriyorum.

Ad, Soyad, İmza

Bilal Baykan

www.yerelgundem.com

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow